“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində “İşlək orfoqrafiya lüğəti” üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya luğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

“Aydın yol”

(Əvvəli ötən sayımızda)

 

Söz birləşmələrində
düzəldilən qurama
sözlər
Mənşəyi və mənası
anlaşılmayan sözlər
Lüzumsuz sözlər
və söz
hallandırmaları

Yazılışı səhv sözlər

Terminlər

Diallekt və
ara sözləri

alçaqhündürlüklü

alıq-dalğa

alın-əng

alışıb-verişmə

alqılı-satqılı

alqı-satqılı

alqı-satqısız

alqısız-satqısız

allahaxtaran

allahaxtarıcı

allahaxtarıcılıq

allaharayıcılıq

allahqurucu

allahquruculuq

allaharayıcı

allahınıdanma

allahvergili

al-şallı

al-şalsız

altıkünc

alt-üstsüz

alveollu-borulu

amfibol-asbest

amplitud-tezlik

anadanögeylik

anarxist-sindikalist

and-qəsəm

aparatproqram

aparatstudiya

arabir-arabir

aram-qərar

arvadüzlülük

atçapar

at-mal

atom-güc

at-öküzlü

at-öküzsüz

avara-yüngül

aviabenzinli

aviabenzinsiz

aviabiletli

aviabiletsiz

aviabirləşmə

aviacihazqayırma

aviamühərrikqayırma

avianəqliyyatçı

avtobenzindoldurucu

avtobus-laboratoriya

avtokod-proqram

avtotorna-surətçıxarma

avtoverici

avtozavodçu

ayaqqabısilmə

ayaqyalın-ayaqyalın

ayırdolan

ayırdolma

aynabədənli

 

 

aqrari

alabaşlı

alabaşlıq

alabaşlılıq 

alacaqlı

alafirəngi

alaflama

alaflamaq

alafsatan

alafsızlıq

alaqanlı

alaqanlılıq

alaqçin

alaqdərən

alaqurt 

alalatma

alalatmaq

alalı

alanqu

alca

alçaqgövdə

alçaqlandırma

alçaqlandırmaq

alçaqlanma

alçaqlanmaq

alçaqlaşdırma

alçaqlaşdırmaq

alçaqlatma

alçaqsəqfli

alət-əməliyyat

alxımlı

alxımsız

alı

alıq-alıq

alış-verişçi

alitirləmə

alkoqolçu

allaflıq

alpari

alsız

alsız-riyasız

altmışsentnerçi

alt-üstgetmə

alunitçi

alunitləşmə

alunitləşmək

alüminçi

alüminiumçu

amadəlik

amalqamalaşdırılmaq

amalqamalaşdırma

amalqamalaşmaq

amaralaz

aminləşdirmə

aminləşdirmək

amitov

anacıq

 

aqloaparat

aqnostiklik

aqreqatlaşmaq

aqrobaza

aqrobotanik

aqrobotanika

aqrobotaniki

aqrodərnək

aqroekologiya

aqroekoloji

aqroekosistem

aqrofizika

aqrofiziki

aqrofon

aqrogeobotanika

aqroiqlim

aqrokabinet

aqrokimyəvi

aqrokurs

aqroqayda

aqromaksimum

aqromeliorativ

aqromeşə

aqrometeoxidmət

aqrometeopost

aqroməktəb

aqroməntəqə

aqrominimum

aqronəzarət

aqrorayon

aqrosahə

aqrosenologiya

aqrosənaye

aqrostologiya

aqroşəhər

aqroşəhərcik

aqroticarət

aqrozootexniki

ala-babatlıq

ala-bəzəklilik

ala-bulalıq

alacalandırmaq

alaçıqlı

alaçıqsız

alaqçılıq

alaqlı

albalılı

alçalı

alçaltdırma

alçaltdırmaq

alçasız

aldırılmaq

alebastrlı

alebastrsız

alıqlanma

alıqlanmaq

alıqlatma

 

alaçıqquran

alaqedən

alçaqboylu

alçaqdabanlı

alçaqgövdəli

alçaqxislətli

alçaqtavanlı

alçaqtemperaturlu

alçaqtezlikli

alçaqtəpəli

alçaqtəpəlik

alçaqtəzyiqli

alçaqvoltlu

alitəhsilli

allatma

allatmaq

alovgözlü

altbölmə

altıayaqlı

altıqanad

altımisra

altın-gümüş

altışpindelli

altıtaxtalı

altıtarlalı

altmışyaşlı

altsistem

alt-üstolma

alyanaqlı

ambulator-poliklinika

anadandoğma

anaşaçı

anemometrlik

anqlosaksonlu

apadrid (-lər)

aparıcılıqetmə

aparıcıolma

apartmaq

arahəkimi

arahəkimliyi

araqat

araqatlı

araqatsız

araqnanə

arasıkəsilmədən

arfaçalan

arxqazan

arpasuyu

arşınmalalan

arvadxasiyyətli

arvadsifətli

arzumanküftəsi

arzuyayetmə

asılıqalma

aslanürəkli

asmakotan

asmakotanlı

aqlomerasiya

aqlomerat

aqloparit

aqloritmləşdirmə

aqlütinasiya

aqlütinativ

aqlütinativ-flektiv

aqnostogen

aqnoziya

aqogika

aqramatik

aqramatizm

aqranulositlər

aqranulositoz

aqrasiya

aqrobakteriologiya

aqrobakterioloji

aqrobakterioloq

aqrofurol

aqroticarət

alaliya

alanin

albedo

albixtol

albit

albitofir

alfametr

alfa-radiometr

alfa-spektr

alfa-spektrometr

algezimetr

alienasiya

alimentasiya

alizarin

alkalimetriya

alkan

alkid

alkoqolimetriya

alqol

alqoritmik

alqoritmləşdirmə

allantois

alleqretto

alleopatik

allerqologiya

alloantigen

alloantigenli

allogenotip

alloxronigen

alloxton

allometomorfizm

allometriya

allomorf

allomorflu

allonj

allopatiya

allopatriya

alabıtraq

alabıtraqlıq

ambıl

anarı

andıraqalma

anqutboğaz

araqxana

araqlama

araqlamaq

arıq-aşqal

arıq-cırıq

armudağız

artıq-urtuq

arvadqululuq

arvadoğlu

asfaltsifət

 

 

 

 

VƏ DİGƏR...